15e zondag na Pinksteren

Aanstaande zondag vieren wij om 16;00 uur de plechtige Hoogmis. Celebrant is kapelaan B. van de Mortel. U bent van harte uitgenodigd!

Het evangelie van deze zondag bevat de opwekking van de jongeling te Naïm. “Vrees greep allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft zijn volk bezocht.

Bijzonder in de liturgie van vandaag is dat we bij het slotgebed bidden dat de Heer door de communie steeds meer in ons mag heersen en dat we ons niet alleen laten leiden door onze emoties, onze zinnelijke natuur:

Wij bidden U, Heer, moge de werking van uw hemelse gave ons naar ziel en lichaam doordringen; opdat niet onze zinnelijke natuur maar de uitwerking van dit sacrament altijd in ons de overhand moge behouden.”