Preek b.g.v. Zondag van de Allerheiligste Drievuldigheid

Heilige Drieëenheid, 26 mei 2024

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het kruisteken is precies het onderwerp van vandaag.

GOD DE VADER

Wat betekent God de Vader voor ons? In het Credo belijden wij: ik geloof in God, de Almachtige Vader. Het gebed dat Jezus ons gegeven heeft begint met: Onze Vader, die in de Hemel zijt. God is vader van alle mensen. Hij is Schepper van alle mensen. In die zin  zijn alle mensen broeders en zusters van elkaar. God de Vader houdt van de mensen en schenkt ze het paradijs

Daarna vindt er een scheiding plaats door de erfzonde. Door ongehoorzaamheid aan God, door voor eigen wegen te kiezen, door besluiten te nemen die afzondering van God inhouden, vindt er een breuk plaats tussen God en mensen. De mens wordt teruggeworpen op zichzelf en zijn omgeving verandert van paradijs in een wereld met bedreigingen.

GOD DE ZOON

Wat betekent God de Zoon voor ons? In het Credo belijden wij: ik geloof in de Zoon van God. God de Zoon houdt van de mensen. Hijzelf is mens geworden en Hij heeft zijn leven gegeven. Hij is voor ons gekruisigd. Deze daad van boete werd door de Godmens Jezus gedaan en heeft daardoor een oneindige waarde. Voldoende waarde om alle zonden en beledigingen die mensen ten opzichte van God begaan hebben te compenseren. Jezus heeft door zijn kruisdood, zijn totale zelfgave oneindig veel aan God de Vader gegeven. Hij heeft de eer herstelt die de mensen Hem ontnomen hebben. Dat is de liefde van Jezus voor God de Vader. Maar omdat Jezus dat voor de mensen deed heeft Hij ons  weer verzoend met God de Vader. Christenen die in deze daad van Christus geloven, een daad die tijdens het Misoffer elke keer weer tegenwoordig gesteld wordt, christenen die zich laten verzoenen zijn broeders en zusters in Christus. Christus is verrezen en gaat met hemelvaart als eerste naar God de Vader terug om daar een plaats voor ons te bereiden opdat wij weer helemaal met God verenigd worden. Christus heeft de Heilige Geest beloofd. De Vader zal die Heilige Geest zenden.

GOD DE HEILIGE GEEST

Wat betekent God de Heilige Geest voor ons? In het Credo belijden wij: ik geloof in God de Heilige Geest, die het leven geeft. Dat leven geven, of heiligen brengt je in een staat van genade, in een staat van ontvankelijkheid voor het leven met God. Dat bovennatuurlijke leven of goddelijk leven of geloofsleven of verbondenheid met God krijg je door de sacramenten in de Rooms Katholieke kerk.

Sacramenten zoals Doopsel, Vormsel en Sacrament des Altaars.

HEILIGE DRIEEENHEID

Deze drie goddelijke personen zijn een Drieëenheid. Dat gedenken we op de kerkelijke feestdag van vandaag. Dat God een Drieëenheid is kunnen we niet met ons verstand begrijpen. Paulus leert ons in de les van vandaag dat er een diepte van rijkdommen van Gods wijsheid en kennis is, dat zijn oordelen ondoorgrondelijk zijn en zijn wegen onnaspeurlijk. Alleen door openbaring kunnen we weten dat God drie èn één is en vooral één in de liefde. De liefde naar elkaar toe en de liefde naar de mensen toe. In de liefde naar de mensen toe heeft elke persoon van de Drieëenheid een eigen inbreng en de Drieëenheid samen biedt een totale liefde aan. De liefde naar de mensen blijkt uit de schepping van de mensen door God de Vader, een schepping naar het beeld en gelijkenis van God, dus een goede schepping. De liefde naar de mensen blijkt uit de verzoening van de mensen met God door Christus’ kruisdood. De liefde naar de mensen blijkt uit het uitstorten van bovennatuurlijk leven door de Heilige Geest dat de band met God bewerkstelligt nadat Christus ons met God verzoend heeft. Omdat alles uit God, door God en voor God is zoals Paulus zegt, dienen wij God de eer te geven die Hem toekomt.

DE KERK, DE CHRISTENEN

Eer geven aan God gebeurt door aanbidden zoals in de collecta van vandaag staat. Maar ook door de mensen te onderwijzen over de waarheden van de Vader en de zoon en de Heilige Geest. Opdat mensen die God zoeken Hem mogen vinden omdat wij over God vertellen en in de omgang met elkaar mogen uitstralen dat we verbonden zijn aan die Heilige Drieëenheid. Opdat mensen door gebed en voorbeelden mogen inzien dat ze van verkeerde wegen af moeten gaan en zich bekeren tot Christus die de weg, de waarheid en het leven is. Door de mensen te wijzen op het doopsel opdat ze dan aan dat goddelijke leven kunnen deelnemen en gevoed kunnen worden door de Eucharistie. En mensen te vertellen dat ze bevrijd kunnen worden van zondige beknellingen door de biecht. Dat ze perspectief kunnen krijgen in dit leven omdat wij aan hun vertellen dat Christus bij zijn Hemelvaart voor ieder een eeuwige woning is gaan bereiden. Dat het mogelijk is daar te gaan wonen in eeuwigheid. Christus laatste woorden in het evangelie van vandaag zijn: “leert hun alles onderhouden wat Ik u bevolen heb”. En dat zijn de tien geboden, de oproepen in de Zaligsprekingen, het gebod van de liefde voor God, voor de ander en de ware liefde tot jezelf. Dit zelf beleven en verkondigen is de eigen bijdrage die God aan elke mens vraagt. In feite weet je dat je dan ergens voor leeft. Dat je een levensdoel hebt. Dat je een levensweg mag afleggen die uiterst zinvol en kostbaar is. Dat levensdoel is: steeds intenser verbonden worden met God. Met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In wiens naam we gedoopt zijn en met wie we samen op weg gaan tot het laatste moment, de overgang naar het eeuwig leven waar we opgenomen worden in die Heilige Drieëenheid. Dat is de betekenis van het feest dat we vandaag vieren, het feest van de Heilige Drieëenheid. Amen.