Confiteor Deo

CONFITEOR DEO (door de gelovigen)

Voor het Confiteor is het gebed Judica me. Daar hebben we gebeden dat we uit een God vijandige wereld met onrecht en bedreigingen komen en gaan naar het altaar Gods in de kerk.

Ik belijd

Maar voordat we naar het altaar Gods gaan, blijven we even beneden bidden om onze zonden te belijden. Om te bidden en te overwegen dat we zondige mensen zijn. Dat we mensen met een erfzonde zijn. Als we dat beseffen, dan pas beseffen we dat we naar het altaar Gods moeten gaan. Daar vindt het Misoffer plaats. De tegenwoordig stelling van het kruisoffer. Daar heeft Christus ons verlost van die erfzonde en de zonden. Als we niet weten, niet geloven dat wij zondig zijn, dan vervalt de betekenis van het Misoffer. Hoe meer we beseffen en belijden dat we zondige mensen zijn, hoe meer betekenis dat Misoffer voor ons krijgt.

voor de almachtige God,

Het Confiteor staat tegenover het Credo later in de Mis. Het belijden van mijzelf als zijnde een zondaar staat tegenover het geloof in God die zo almachtig is dat Hij mij uit het niets geschapen heeft. Wiens Zoon mij verlost heeft van die zonde en verzoend heeft met God. Wiens Geest mij in staat stelt vrij te leven van die zonde en heilig te leven. De Heilige Geest “Die Heer is en het leven geeft voor wil, verstand en ziel” kan ons inzicht geven in de zonde en berouw over de zonde .

voor de Heilige Maria altijd Maagd, de H. Aartsengel Michaël, de H. Johannes de Doper, de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, alle heiligen

We belijden dat we spijt hebben gezondigd te hebben tegen God, maar ook tegen degenen die reeds in volledige gemeenschap met God leven. Enkele belangrijkste heiligen noemen we met name.

en u, vader,

Nadat de priester eerst voor ons zijn zonden beleden heeft en wij voor hem hebben gebeden dat de Almachtige God hem mag vergeven, belijden wij nu onze zonde voor hem die voor onze zonden het Misoffer opdraagt.

dat ik zeer gezondigd heb in gedachten, woorden en werken,

Je beleidt met de mond dat je gezondigd hebt. Maar het kan ook verder in je houding duidelijk worden dat je gezondigd hebt. Je klopt op de borst. Je bidt met gebogen houding. Je knielt en maakt je klein. Dit zeggen en deze houding aannemen helpt om ook innerlijk bewust te zijn van zondigheid. Maar zonde inzien, er berouw over verwekken en goede voornemens maken vergt ook bezinning en gebed tot de Heilige Geest. Er mag spijt ontstaan omdat je Gods straffen hebt verdiend, maar vooral omdat je je grootste weldoener en het hoogste goed hebt beledigd.  Het is goed voorafgaand aan de Mis te bezinning op zondigheid en zonden te belijden aan het begin van de Mis met het Confiteor. Het is een openbare en algemene zonde belijdenis. Jouw specifieke zonden dienen in het sacrament van de biecht beleden te worden. Mogelijk voor dezelfde priester, gewijde vader, waar je in de Mis met algemene woorden belijdt dat je zondaar bent.

door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld (klopt 3x op de borst).

Je draait er niet omheen. Maar je bekend schuld. Je zegt het drie keer, dan maak je die erkenning van schuldig zijn wel heel duidelijk.

Daarom smeek ik de H. Maria, altijd Maagd, de H. Aartsengel Michaël, de H. Johannes de Doper, de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, alle heiligen, en u, vader,

voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Nadat je schuld beleden hebt voor de heiligen en voor de priester, vraag je hun die in gemeenschap met God leven, voor jou te bidden. Hier komt tot uiting dat er een strijdende kerk is waar wij deel van uit maken en waar gestreden wordt tegen zonden en voor goede werken en dat er een zegevierende kerk is waar wij mee verbonden zijn. Een zegevierende kerk die ons kan helpen. Zij willen jou binnen in hun gemeenschap opnemen en niet dat je door zonden van hun afgezonderd bent. Ze hebben door de gemeenschap met God direct contact met God en kunnen dan gemakkelijk voor jouw bidden dat je op het rechte pad blijft. God neemt die heiligen serieus. Ze hebben hun leven voor Hem gegeven in navolging van Christus. In eeuwigheid blijft dat verdienstelijk leven zichtbaar. God wil het belonen. Als die heiligen iets vragen, wil Hij dat geven.

en u, vader, voor mij te bidden tot de Heer, onze God (vader, maar niet broeders en zusters zoals in NOM).

Je vraagt apart of de priester voor jou wil bidden tot de Hemelse Vader. Hij zal dat doen door twee gebeden direct na het Confiteor. Maar ook door het meest krachtige gebed, het consecratiegebed. Je vraagt dus in feite op dit moment of hij het misoffer voor je wil opdragen. Voor dat Misoffer ben je gekomen. En je wilt je eigen offers en werken ook opdragen, in vereniging met het offer van Christus. Als zondaar, die met zijn rug naar God toestaat, die de andere kant opkijkt, kan dat niet. Alleen als je je omkeert, bekeert, zonde belijdt, bij God bent, alleen dan kan je wat aan hem geven.

P. Moge de almachtige God zich over u ontfermen, uw zonden vergeven, en u geleiden tot het eeuwig leven.  (M. Amen.)

De priester bidt over jou hetzelfde gebed dat wij eerder voor hem gebeden hebben nadat hij eerst zijn zonden aan God, de heiligen en aan ons beleden heeft. Gelijkwaardig als gedoopte.

P. Kwijtschelding, † vrijspraak en vergiffenis van onze zonden schenke ons de almachtige en barmhartige Heer. (M. Amen.)

Dit tweede gebed na het Confiteor hadden de gelovigen na de schuldbelijdenis van de priester niet gebeden. Nu bidt de priester als priester over ons. Het is niet zo’n absolutie als in het sacrament van de biecht, waar de priester door zijn wijdingsmacht doodzonden vergeeft. Maar vrijspraak met kruisteken als gebaar is meer dan alleen om ontferming bidden. Hier is het antwoord van de priester op jouw eerdere vraag voor jou te bidden zodat je verderop in de Mis jouw offers en werken met Christus kan opdragen aan de God de Vader.

SAMENVATTEND

Ten eerste: afzondering en verzoening

Zonde: vrijwillig overtreden gebod van God.

Zelf: spijt hebben van zonde (berouw)

Vergeving van God: niet meer toerekenen van de zonde door de Ander, door God

(Ik geloof in de vergeving van de zonden)

Ten tweede: schuld en kwijtschelding

Zonde: tekort gedaan aan God en medemensen. Bijvoorbeeld te weinig eer gebracht aan God.

Er ontstaat schuld en dit volledig belijden, zeggen

Schuld moet geheel afgelost worden door doen, opgelegde straf uitzitten, penitentie en/of zelf gekozen boete, eerherstel en schade repareren.

Debita nostra van Onze Vader, vergeving van de schuld, schuld niet meer toerekenen, schuld kwijtschelden door God.

Ten derde: gebonden en vrijspraak

Zonde is afzondering van God, gehechtheid, gebodenheid, slaaf aan iets van afgod.

Reiniging is nodig, door eigen inspanning

Genade, heiliging is nodig, vrijspraak door God. Vrij staat tegenover vast, gebonden, gehechtheid aan afgoden. Daarvan verlost worden, verlos ons van het kwade. Daaruit gered worden, door een redder: Jezus betekent Redder.

De catechismus van het Concilie dat er geen twijfel is over het feit dat door het Misoffer kleinere of dagelijkse zonden vergeeft en ziel weer in een staat van genade herstelt.

Catechese na H Mis 7-09-2023, door diaken Edwin Veldman